“Zgarnij wszystkie” marzec 2019!

Kochani!

Dziś ruszyła trzecia tura przypinek z okazji naszego dwudziestolecia w naszym sklepie internetowym (www.sklepwaneko.pl).

Bardzo prosimy o uważne przeczytanie regulaminu promocji “Zgarnij wszystkie”.

Od dnia 1 lutego (ogłoszenie i udostępnienie regulaminu) należy dodać przypinkę do koszyka!

Jeśli nie dodacie przypinki do koszyka to nie znajdzie się ona w Waszym zamówieniu 🙁

Co miesiąc kupując w naszym sklepie będziecie mogli zgarnąć przypinkę. Co miesiąc będą to inne wzory, a tych z Was, którzy będą mieli przypinki z każdego miesiąca czeka nagroda!

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Z okazji dwudziestolecia działalności wydawnictwa Waneko”

§ 1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka prowadzona pod firmą „Waneko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie (02-446) przy ul. Trzcinowa 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000195560, REGON: 014975877, NIP: 5213016370, o kapitale zakładowym: 25.000,00 zł.

  1. Miejscem Akcji Promocyjnej jest sklep internetowy Organizatora działający pod adresem: www.sklepwaneko.pl.

  1. Akcja Promocyjna prowadzona będzie od 16 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 dnia roku lub do wyczerpania zapasów.

  1. Przedmiotem Akcji Promocyjnej „z okazji dwudziestolecia działalności wydawnictwa Waneko” jest zbieranie przypinek przy zakupie produktów powyżej 50,00 zł bez kosztów przesyłki. Przy zebraniu 12 przypinek tj. jednej przypinki w miesiącu. Osoba biorąca udział w promocji otrzyma 5% zniżki od łącznej kwoty wszystkich zamówień złożonych i opłaconych w roku 2019 oraz prezent niespodziankę.

  1. Po zebraniu 12 przypinek z 12 miesięcy (z każdego miesiąca jeden wzór) uczestnik promocji odsyła na adres spółki Waneko w terminie do 31 stycznia 2020, przypinki wraz z formularzem, który zostanie udostępniony przez organizatora promocji w grudniu 2019 roku, celem otrzymania nagrody niespodzianki oraz rabatu. Przypinki zostaną odesłane wraz z nagrodą niespodzianką do 29 lutego 2020.

  1. W przypadku złożenia przez osobę chcącą wziąć udział w promocji, zamówienia w styczniu przed ogłoszeniem rozpoczęcia promocji, przystępujący do promocji może poinformować organizatora promocji o chęci przystąpienia do niej oraz otrzymania przypinki, przy złożeniu zamówienia w lutym.

§ 2. Zasady Akcji PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być konsument, który w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej odwiedzi stronę internetową Sklepu www.sklepwaneko.pl i dokona w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu dowolnych Produktów, za kwotę nie mniejszą niż 50 zł brutto bez kosztów wysyłki.

 1. Po skutecznym zamówieniu/zakupie Produktów, zgodnie z pkt 1 powyżej, Uczestnik otrzyma przypinkę, który zostanie dodana, w styczniu 2019 automatycznie, a w pozostałych miesiącach za wybraniem takiej opcji, do wysyłki zamówienia produktów zakupionych z oferty Organizatora w sklepie www.sklepwaneko.pl. W pozostałych miesiącach należy dodać przypinkę do zamówienia.

 1. Zamówienia na Produkty można składać w Waneko Sp. z o.o. wyłącznie na stronie Sklepu www.sklepwaneko.pl zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie internetowej www.sklepwaneko.pl. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia. Zamówione Produkty będą dostarczone do Uczestnika na adres dostawy wskazany przez niego w zamówieniu.

 1. Podczas jednego zamówienia Produktów w Sklepie www.sklepwaneko.pl. Uczestnik może otrzymać przypinkę tylko jeden raz za dane zamówienie. Każde następne zamówienie Produktów musi nastąpić za kwotę minimum 50 zł brutto bez kosztów wysyłki, żeby Uczestnik mógł otrzymać przypinkę.

 1. Niniejsza Akcja Promocyjna łączy się rabatami/promocjami udzielanymi w ramach programów promocyjnych/lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora.

§ 3 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej należy kierować w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. na adres e-mail: zamowienie@sklepwaneko.pl

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia. Za termin wniesienia

reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Organizatorowi drogą e-mailową.

§ 4. postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Akcji Promocyjnej Uczestnika, który narusza zasady Regulaminu.

 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 3. Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w akcji promocyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, albowiem dokonanie zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem stanowi złożenie przez Uczestnika oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.

 4. Przysługuje Państwu prawo do:

  1. żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz

  2. prawo do ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i

  3. prawo skargi do organu nadzorczego.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować niemożnością wzięcia udziału w akcji promocyjnej.

 2. Dane mogą być ujawniane innym podmiotom zajmującym się wsparciem prowadzenia działalności Waneko np. świadczącym usługi informatyczne.

 3. Jednocześnie informujemy, że dane będą przetwarzane przez okres wykonania zawartej umowy, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

 4. W zakresie realizacji swoich uprawnień proszę kontaktować się z Organizatorem poprzez adres e-mail: zamowienie@sklepwaneko.pl

 1. Prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestniczących w Akcji Promocyjnej Uczestników są określone wyłącznie w Regulaminie.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie obowiązywania Promocji z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.sklepwaneko.pl.

 1. Regulamin dostępny jest na www.sklepwaneko.pl.

 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.

 

Zapraszamy do udziału w zabawie podczas zwykłych zakupów 😀

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.